Privacy & Algemene voorwaarden

PRIVACY

Jouw privacy is natuurlijk ontzettend belangrijk. Daarom zal ik nooit vragen om gegevens die ik niet nodig heb. Daarnaast bewaar ik jouw gegevens met de grootste zorg en zal ik deze nooit zonder jouw expliciete toestemming aan een derde partij geven. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. In dit document leg ik jou zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en welke rechten jij kunt uitoefenen.
Hoe en waarom?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
Er zijn een paar verschillende manieren waarop ik jouw gegevens verzamel:
 • Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief om maandelijks leuke mails van ons te ontvangen. Hiervoor vraag ik meestal alleen je voornaam en emailadres, en een heel enkele keer ook je achternaam. Als je je inschrijft voor een freebie, de gratis download pagina of een winactie, kun je ervoor kiezen om ook toegevoegd te worden aan onze ‘reguliere’ nieuwsbrief lijst, maar dat is jouw keuze.
 • Via Google Analytics kan ik zien welke doelgroep mijn site bezoekt. Hierop zie ik gegevens zoals het land of de stad waar jij woont, welke pagina’s je bezoekt, of jij een nieuwe of terugkerende bezoeker bent, etc. Dit is echter anoniem en kan ik niet terug tracken naar jou persoonlijk. De informatie die ik via Google Analytics verzamelen is voor mij van groot belang, omdat ik op die manier onze content zo goed mogelijk afstem op jullie wensen. Als ik bijvoorbeeld zie dat jullie vooral de recepten bezoeken, dan zal ik meer recepten publiceren zodat jullie krijgen waar je behoefte aan hebt!
 • Als jij reageert op een van onze artikelen, vraagt WordPress je om jouw naam en emailadres achter te laten. Ik kan deze gegevens inzien, maar verzamel deze niet en gebruik die informatie ook niet om jou ongevraagde email of content te sturen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
 • Get fat with me verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Get fat with me analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Naast Get fat with me zien ook derde partijen als de Mailchimp jouw gegevens. Dit is namelijk de tool die ik gebruik om de nieuwsbrieven uit te sturen. Mailchimp is zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken en bewaren van jouw gegevens. Hier heb ik geen invloed op en ben ik ook niet aansprakelijk voor gesteld.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getfatwithme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
COOKIES?!
Ja, ja! Voor deze keer mag je wel cookies accepteren. De cookies die jij namelijk op mijn website accepteert, dat zijn kleine bestandjes die bij jouw bezoek aan mijn website op je computer worden geplaatst. Als je onze site bezoekt, vraag ik hier jouw toestemming voor. Deze cookie bevat gegevens zodat de website jou ‘herkent’ wanneer je de website de volgende keer bezoekt. Hiermee kan ik de site beter voor jou laten werken. De cookies onthouden wat jij niet fijn vindt en wat wel. Handig toch?
Delen van persoonsgegevens met derden
Get fat with me verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan winacties die worden uitgevoerd via ons. Jouw gegevens worden enkel verstrekt indien jij hier toestemming aan geeft. Get fat with me blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Jouw gegevens, jouw controle
Het zijn jouw gegevens en dus heb jij hier altijd controle over. Mocht je dus een aanpassing willen doen, dan kun je mij gerust mailen op info@getfatwithme.nl
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update van het privacy beleid.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Get fat with me gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Get fat with me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@getfatwithme.nl

Algemene voorwaarden 

Definities

 1. Get fat with me, gevestigd te Almere onder KvK nr. 74830066.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GFWM.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ten allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het totstand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De betaling geschiedt voordat de workshop/training/cursus/membership geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant. Met het voldoen van de betaling geef je akkoord voor automatisch incasso kosten van het membership en/of betalingen in termijnen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. GFWM behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 2. De betaling geschiedt voordat de dienst/product geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.
 3. Bij het voldoen van de betaling geef je akkoord voor automatisch incasso kosten van het membership en/of betalingen in termijnen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is erechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan GFWM.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag GFWM zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van GFWM op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door GFWM, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GFWM te betalen. 

Wijzigingen
GFWM heeft het recht de diensten/product overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik: bij het kopieren en of inloggegevens door te geven aan derden. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt GFWM zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van GFWM aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan GFWM kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van GFWM. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Participant
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een diensten/producten daardoor wordt bemoeilijkt, kan door GFWM van de diensten/producten worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@getfatwithme.nl
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 4. Bij de aankoop van een abonnement sluit je een contract af van 3,6 of 12 maanden. Na dit aantal maanden is deze maandelijks opzegbaar. Voor dit aantal maanden kan de consument zijn abonnement niet stopzetten en ben je verplicht de betaling te voltooien.
 5. De stopzegging van het abonnement dient voor de 20ste van de maand te gebeuren. Indien de stopzegging te laat gebeurt, dan is de consument verplicht om nog 1 maand te betalen.

Klacht
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij GFWM, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 7 dagen na de dienst/product en gemotiveerd worden ingediend bij GFWM. U krijgt daarop binnen 14 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. GFWM blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GFWM op grond van wat voor met GFWM gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan GFWM zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien GFWM een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GFWM het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 3. Indien de klant een verkeerde afleveradres noteert, draait de klant zelf op voor de extra kosten die GFWM moet maken
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft GFWM het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan GFWM kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door GFWM opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van GFWM
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij GFWM niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GFWM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GFWM, bij gebreke waarvan GFWM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor GFWM enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. GFWM voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. GFWM heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat GFWM tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat GFWM tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom 

 1. GFWM behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GFWM (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van GFWM ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende GFWM waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan GFWM schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van GFWM waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door GFWM geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GFWM daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodatGFWM  in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GFWM gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 Aansprakelijkheid 

 1. GFWM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus/membership/dienst.
 2. Eventuele schade wordt door GFWM vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan GFWM is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
 3. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
 4. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van GFWM vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GFWM kan worden toegerekend in een van de wil van GFWM onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van GFWM kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor GFWM 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GFWM er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. GFWM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GFWM.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GFWM is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 oktober 2021.